Villa Solaris

Syskongrupper

På Villa Solaris skiljs inte syskon åt i åldersindelade grupper, utan 1-5 åringar är tillsammans. Den naturliga växelverkan mellan barn i olika åldrar gör att de yngre lär sig saker av de äldre medan de äldre lär sig att ta de yngre i beaktande. Samtidigt är personalresurserna tillräckliga för att anpassa verksamheten så det blir meningsfullt för alla oavsett ålder.

Personalen möjliggör en fungerande syskongrupp

Det viktigaste i en fungerande syskongrupp är såklart en kunnig och empatisk personal som tar varje barn individuellt i beaktande. För de yngre barnen som behöver mera tid i famnen och en hjälpande hand i att klä på sig, äta osv, har alltid tillgång till det. De äldre barnen får uppmuntran och stöd i de färdigheter de behöver och smågruppverksamhet planeras så att alla får åldersenliga utmaningar och sysselsättning.

Hur stöder syskongrupper barnens utveckling

Forskaren Liliane Katz har beskrivit att syskongrupper motsvarar en familje-, släkt-, och granskapslik miljö där det finns barn i olika åldrar och är en naturlig omgivning för barnen att lära sig både sociala, språkliga och andra färdigheter. Speciellt de sociala färdigheterna stöds av en syskongrupp. I en grupp med barn i olika åldrar syns barnens flexibla sociala färdigheter t.ex. i hur en femåring kan ändra på sitt beteende och språk beroende på om hen pratar med en 1-åring eller en 4-åring.

I en syskongrupp stärks de äldre barnens självkänsla då de får hjälpa till och fungera som förebild för de yngre barnen. I en syskongrupp stöds också utvecklingen av de yngre barnens färdigheter och motivation till att öva då de ser äldre barn klara av och göra saker. Barnens individuella styrkor och färdigheter framkommer tydligt i syskongrupper. Dessutom ger mångfald i ålder också utrymme för barnen att utvecklas i egen takt.